Инвестиции.орг
Kyiv, Aug 20 13:55 | London, Aug 20 11:55 | New York, Aug 20 07:55
Shanghai, Aug 20 19:55 | Tokyo, Aug 20 20:55 | Sydney, Aug 20 22:55

Экономический календарь

Собрание акционеров ОАО "Азовсталь"

Важность
Рубрика Собрание акционеров
Страна Україна
Начало   22.04.2011 13:00ОАО "Металлургический комбинат" Азовсталь "сообщает, что" 22 "апреля 2011 об 13.00 состоится очередное Общее собрание акционеров по адресу: 87532, Донецкая область, г. Мариуполь, пр. Металлургов, 52 (Дворец культуры коксохимического производства ОАО" МК " АЗОВСТАЛЬ ", второй этаж, большой зал).

Подробнее об этом событии ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 03.03.2011
організатор заходу: Металургійний комбінат «Азовсталь»
порядок денний заходу:

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

Повідомляє, що «22» квітня 2011 року об 13.00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: 87532, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 52 (Палац культури коксохімічного виробництва ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала).

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 11.00 до 12.30 у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «22» квітня 2011 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 • 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 • 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
 • 3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
 • 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
 • 5) Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
 • 6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
 • 7) Про зміни у складі органів управління Товариства.
 • 8) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
 • 9) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв"язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
 • 10) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
 • 11) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування  показника

період

звітний

попередній

Усього активів

37 680 554

30 723 930

Основні засоби (за залишковою вартістю)

10 093 205

10 651 309

Довгострокові фінансові інвестиції

232 467

338 180

Запаси

2 919 825

2 031 463

Сумарна дебіторська заборгованість

22 875 479

16 412 494

Грошові кошти та їх еквіваленти

93 441

27 114

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7 875 542

7 835 447

Власний капітал

15 907 611

14 975 996

Статутний капітал

1 051 000

1 051 000

Довгострокові зобов"язання

2 086 546

3 452 756

Поточні зобов"язання

18 827 682

11 573 313

Чистий прибуток (збиток)

(178 572)

(211938)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4 204 000 000

4 204 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

14 539

17 049

 

Від дати опублікування даного повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, буд.5, Громадська приймальня  з понеділка по п"ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники)  при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність і документ, підтверджуючий право власності на іменні цінні папери.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам - паспорт та доручення (довіреність), оформлене згідно із чинним законодавством.

Довідки за тел.: (0629) 46-51-65, 46-73-42, 46-70-89.                  ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»


дата проведення заходу: 22.04.2011

Толкование сокращений ›››

Исходящие - ранее обнародованное значение показателя за предыдущий период: если данные выходят помесячно, то в прошлом месяце; если поквартально - то в прошлом квартале; если отчет корпорации - то в том же квартале прошлого года.

Уточненные - это уточнение показателя "Исходящие": за прошедшый, с момента обнародования предыдущего значения, период статистикам поступали новые данные, согласно которым значение прошлого периода (месяца, квартала, года) уточняются задним числом.

Прогнозируемые - это консенсус-прогноз участников рынка (обычно получается в результате опроса аналитиков) на свежие данные, т.е. данные за последний отчетный период (месяц, квартал, год).

Реальные - это то, что получилось на самом деле в последнем отчетном периоде: именно это число через месяц, квартал или год пойдет в графу "Исходящие", когда будут выходить данные за следующий период.

 

Назад

Купить рекламу на портале ИНВЕСТИЦИИ.орг

 
Экономический календарь
Инвестиционные проекты
Каталог предприятий
Объявления

DATABASE ERROR:
SELECT * FROM cms_cache WHERE target='module' AND target_id='117' AND cachedate >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 DAY) ORDER BY id ASC LIMIT 1
Table './investicii_db/cms_cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed